كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 12 تير 1398 قابل توجه دانشجویان در ترم تابستان 98-97 می توانند در مراکز و واحدهای زیر از طریق درخواست میهمان در سیستم گلستان انتخاب واحد نمایند.  
ردیف مرکز کد گلستان مرکز کد ساد مرکز استان
6 اصفهان 1061 1201 اصفهان
7 شهرضا 1114 1204 اصفهان
8 کوهپایه 1137 1205 اصفهان
9 خوراسگان 1195 1206 اصفهان
10 گلپایگان 1202 1221 اصفهان
11 نجف آباد 1225 1224 اصفهان
12 دولت آباد 1231 1231 اصفهان
13 زرین شهر 1248 1239 اصفهان
14 کاشان 1277 1241 اصفهان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر