كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
سه‌شنبه 27 فروردين 1398 تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1398-1397

02/10/1397 تا 30/10/1397

ارائه درخواست میهمان (موقت ، دائم)

02/10/1397 تا 30/10/1397

ارائه درخواست دانشجوو ثبت تغییررشته، تغییر گرایش

01/11/1397 تا 08/11/1397

ثبت نام و انتخاب واحد

01/12/1397 تا 12/12/1397

حذف و اضافه

07/02/1398 تا24/02/1398

تغییر مرکزمحل آزمون

13/03/1398 تا10/04/1398

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

18/03/1398 تا10/04/1398

زمان امتحانات

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر