كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برنامه کلاسی برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97جدید  

برنامه کلاسی نیمسال اول98-97 واحد چادگانبرنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

21/7/97

روانشناسی عمومی(مباحث اساسی در روانشناسی1)

تکنولوژی آموزشی

روانشناسی تجربی

حقوق بین الملل عمومی 1

آموزش تفکر کودکان ونوجوانان

روانشناسی اجتماعی

حقوق اساسی1

روانشناسی یادگیری

حقوق بین الملل خصوصی 2

مفاهیم وروش تدریس ریاضیات

یک شنبه

22/7/97

مقدمه علم حقوق

آمار استنباطی

حقوق مدنی 1

آمار استنباطی

حقوق مدنی 7

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

دوشنبه

23/7/97

کاربرد آزمون های روانی

روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه

حقوق مدنی6

حقوق تجارت 1

توانبخشی افراد با نیاز های ویژه

سنجش واندازه گیری

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق اداری 1

آزمونهای روانشناختی 2

حقوق اداری 1

پروژه وکارورزی 2(پیش دبستان و دبستان)

سه شنبه

24/7/97

روانسنجی

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

مقدمات روش تحقیق کمی وکیفی

قوق مدنی 3

روانشناسی تحولی 2

مفاهیم و روش تدریس هنر

آمار توصیفی

حقوق تجارت 3

روانشناسی شخصیت

فارسی

آمار توصیفی

حقوق اداری 2

چهارشنبه

25/7/97

مبانی واصول تعلیم و تربیت

خانواده در اسلام

حقوق جزای عمومی 2

زبان خارجه عمومی

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

روانشناسی تربیتی

حقوق محیط زیست

متون روانشناسی 2

آموزش وپرورش پیش دبستان

مدیریت عمومی

مشاوره تحصیلی و شغلی

آیین دادرسی کیفری 1

متون تخصصی (علوم تربیتی جدید)

مغاهیم و روش تدریس علوم تجربی

برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

28/7/97

روانشناسی از دیدگاه

دانشمندان مسلمان

حقوق اساسی 3

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

روانشناسی صنعتی وسازمانی

حقوق بین الملل خصوصی 1

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

احساس وادراک

حقوق بین الملل خصوصی 1

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران

فناوری اطلاعات در روانشناسی

یک شنبه

29/7/97

اصول فقه 2

انسان از دیدگاه اسلام

قواعد فقه 2

معرفت شناسی

آموزه های تربیتی آیات قرآن

فلسفه علم روانشناسی

دوشنبه

30/7/97

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

روانشناسی شناختی

متون حقوقی 1

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

روانشناسی افراد با نیازهای خاص1

متون حقوقی 2

بهداشت و تغذیع مادر و کودک

آسیب شناسی روانی 2

متون حقوقی 3

پزشکی قانونی

طراحی آموزشی

سه شنبه

1/8/97

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

روانشناسی رشد1(روانشناسی تحولی 1)

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

مبانی جامعه شناسی

حقوق جزای اختصاصی 1

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

روانشناسی رشد1(روانشناسی عمومی 1)

قصه گویی ونمایش خلاق

جامعه شناسی آموزش و پرورش

ادله اثبات دعوی

بهداشت و تغذیع مادر و کودک

روانشناسی شخصیت

فارسی

روانشناسی اجتماعی

حقوق فضای مجازی

طراحی آموزشی

چهارشنبه

2/8/97

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

جرم شناسی

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

شیوه های تغییر اصلاح و رفتار

حقوق بیمه

آموزش و پرورش پیش دبستان

مبانی مشاوره و راهنمایی

حقوق تطبیقی

تعلیم و تربیت اسلامی


 

برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

5/8/97

روانشناسی عمومی(مباحث اساسی در روانشناسی1)

تکنولوژی آموزشی

روانشناسی سالمندی

حقوق بین الملل عمومی 2

آموزش تفکر کودکان ونوجوانان

روانشناسی اجتماعی وکاربردی

حقوق بین الملل خصوصی 2

آمار استنباطی

روانشناسی یادگیری

حقوق بین الملل خصوصی 2

آمار استنباطی

مفاهیم وروش تدریس ریاضیات

یک شنبه

6/8/97

مقدمه علم حقوق

منطق

حقوق مدنی 1

منطق

حقوق مدنی 8

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

فلسفه علم روانشناسی

دوشنبه

7/8/97

روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه

زبان خارجه عمومی

سنجش واندازه گیری

زبان خارجه عمومی

آزمونهای روانشناختی 1

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی

سه شنبه

8/8/97

تــــعــطـــیــــل

چهارشنبه

9/8/97

روانشناسی تربیتی

حقوق جزای عمومی 2

زبان تخصصی 1(حسابداری)

خانواده در اسلام

حقوق ثبت

متون تخصصی (علوم تربیتی جدید)

مشاوره تحصیلی و شغلی

تعلیم و تربیت اسلامی

آیین دادرسی کیفری 1

متون روانشناسی 2

برنامه کلاسی نیمسال اول98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

12/8/97

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

حقوق بین الملل عمومی 1

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

مالیه عمومی(حسابداری در مدیریت)

روانشناسی صنعتی وسازمانی

حقوق اساسی 1

فناوری اطاعات در روانشناسی

کاربرد آمار(مدیریت بازرگانی)

اختلالات یادگیری

حقوق بین الملل خصوصی 2

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

یک شنبه

13/8/97

اصول فقه 2

مدیریت مالی 2

متون فقه 4

مدیریت مالی 2

آموزه های تربیتی آیات قرآن

دوشنبه

14/8/97

روانشناسی شناختی

متون حقوقی 1

زبان خارجه عمومی

روانشناسی افراد با نیازهای خاص1

متون حقوقی 2

زبان خارجه عمومی

آسیب شناسی روانی 2

متون حقوقی 4

پزشکی قانونی

تحقیق در عملیات

سه شنبه

15/8/97

روانسنجی

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

روش تحقیق کمی و کیفی

حقوق مدنی 3

کاربرد آزمون های روانی

روانشناسی تحولی 2

آموزش هنر (مفاهیم وروش تدریس هنر)

جامعه شناسی آموزش و پرورش

حقوق تجارت 3

روانشناسی خانواده

مشاوره شغلی و حرفه ای(روانشناسی)

فارسی

روش تحقیق در علوم تربیتی

حقوق اداری 2

چهارشنبه

16/8/97

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

19/8/97

روانشناسی عمومی(مباحث اساسی در روانشناسی1)

تکنولوژی آموزشی

روانشناسی تجربی

حقوق بین الملل عمومی 2

آموزش تفکر کودکان ونوجوانان

روانشناسی سالمندی

حقوق بین الملل خصوصی 2

آمار استنباطی

روانشناسی اعتیاد

حقوق بین الملل خصوصی 2

آمار استنباطی

مفاهیم وروش تدریس ریاضیات

یک شنبه

20/8/97

مقدمه علم حقوق

انسان از دیدگاه اسلام

حقوق مدنی 1

معرفت شناسی

حقوق مدنی 7

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

فلسفه علم روانشناسی

دوشنبه

21/8/97

روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه

حقوق مدنی6

حقوق تجارت 1

سنجش واندازه گیری

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق تجارت 1

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

حقوق مدنی 5

حقوق اداری 1

پروژه و کارورزی 2(پیش دبستان)

سه شنبه

22/8/97

روانشناسی رشد 1(روانشناسی تحولی 1)

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

مقدمات روش تحقیق کمی وکیفی

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق مالکیت فکری

روانشناسی رشد 1(روانشناسی تحولی 1)

قصه گویی ونمایش خلاق

آمار توصیفی

ادله اثبات دعوی

حقوق جزا عمومی 1

روانشناسی شخصیت

فارسی

روانشناسی اجتماعی

حقوق فضای مجازی

حقوق جزا عمومی 1

چهارشنبه

23/8/97

مبانی واصول تعلیم و تربیت

نظریه های مشاوره و روان درمانی

جرم شناسی

متون روانشناسی 2

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

خانواده در اسلام

حقوق بیمه

متون تخصصی(علوم تربیتی جدید)

آموزش وپرورش پیش دبستان

مدیریت عمومی

مشاوره تحصیلی و شغلی

حقوق تطبیقی

زبان تخصصی 2(حسابداری)

مغاهیم و روش تدریس علوم تجربی

برنامه کلاسی نیمسال اول98-97 واحد چادگان

برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

26/8/97

روانشناسی از دیدگاه

دانشمندان مسلمان

حقوق اساسی 3

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

روانشناسی صنعتی وسازمانی

حقوق اساسی 3

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

احساس وادراک

حقوق بین الملل خصوصی 1

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران

فناوری اطلاعات در روانشناسی

یک شنبه

27/8/97

اصول فقه 2

منطق

حقوق مدنی 7

مدیریت مالی 2

قواعد فقه 2

منطق

حقوق مدنی 8

مدیریت مالی 2

متون فقه 4

فلسفه علم روانشناسی

کار تحقیقی 2

دوشنبه

28/8/97

روانشناسی شناختی

متون حقوقی 1

زبان خارجه عمومی

روانشناسی افراد با نیازهای خاص1

متون حقوقی 2

زبان خارجه عمومی

آسیب شناسی روانی 2

متون حقوقی 3

پزشکی قانونی

تحقیق در عملیات

سه شنبه

29/8/97

روانسنجی

آموزش هنر (مفاهیم وروش تدریس هنر)

مبانی جامعه شناسی

حقوق مدنی 3

انگیزش و هیجان

روانشناسی تحولی 2

آموزش هنر (مفاهیم وروش تدریس هنر)

جامعه شناسی آموزش و پرورش

حقوق تجارت 3

روانشناسی خانواده

مشاوره شغلی و حرفه ای(روانشناسی)

فارسی

روانشناسی اجتماعی

حقوق اداری 2

چهارشنبه

30/8/97

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

روانشناسی تربیتی

حقوق جزای عمومی 2

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

شیوه های تغییر اصلاح و رفتار

حقوق محیط زیست

زبان تخصصی 1(حسابداری)

آموزش و پرورش پیش دبستان

مبانی مشاوره و راهنمایی

تعلیم و تربیت اسلامی

ایین دادرسی کیفری 1

زبان تخصصی 2(حسابداری)

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

3/9/97

روانشناسی تجربی

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

اختلالات یادگیری

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

روانشناسی اجتماعی و کاربردی

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

روانشناسی اعتیاد

مالیه عمومی (حسابداری و مدیریت)

روانشناسی سالمندی

فناوری اطلاعات در روانشناسی

پروژه (روانشناسی)

مفاهیم و روش و تدریس ریاضیات

یک شنبه

4/9/97

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

دوشنبه

5/9/97

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه

حقوق مدنی6

حقوق تجارت 1

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

سنجش واندازه گیری

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق تجارت 1

بهداشت و تغذیه مادر و

کودک

آزمونهای روانشناختی 2

حقوق مدنی 5

حقوق اداری 1

تحقیق در عملیات

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی

طراحی اموزشی

سه شنبه

6/9/97

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

روش تحقیق کمی و کیفی

فارسی

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق مالکیت فکری

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

جامعه شناسی آموزش و پرورش

فارسی

ادله اثبات دعوی

حقوق جزای عمومی 1

بهداشت و تغذیع مادر و کودک

روش تحقیق در علوم تربیتی

قصه گویی و نمایش خلاق

حقوق فضای مجازی

حقوق جزای عمومی 1

طراحی اموزشی

چهارشنبه

7/9/97

روانشناسی تربیتی

جرم شناسی

زبان تخصصی 1(حسابداری)

شیوه های تغییر اصلاح و رفتار

حقوق بیمه

زبان تخصصی 2(حسابداری)

مبانی مشاوره و راهنمایی

حقوق تطبیقی

متون تخصصی(علوم تربیتی)

                                                                                                                                              برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

10/9/97

روانشناسی عمومی(مباحث اساسی در روانشناسی1)

تکنولوژی آموزشی

حقوق بین الملل عمومی 1

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

آموزش تفکر کودکان ونوجوانان

حقوق اساسی 1

آمار استنباطی

فناوری اطلاعات در روانشناسی

روانشناسی یادگیری

حقوق بین الملل خصوصی 1

سیر تحول و تعلیم و تربیت در ایران

آمار استنباطی

کاربرد کامپیوتر در حسسابداری

یک شنبه

11/9/97

مقدمه علم حقوق

انسان از دیدگاه اسلام

اصول فقه 2

مدیریت مالی 2

حقوق مدنی 1

معرفت شناسی

قواعد فقه 2

مدیریت مالی 2

حقوق مدنی 8

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

فلسفه علم روانشناسی
متون فقه 4

دوشنبه

12/9/97

روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1

متون حقوقی 1

حقوق مدنی 6

حقوق تجارت 1

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

متون حقوقی 3

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق تجارت 1

آزمونهای روانشناختی 1

متون حقوقی 4

پزشکی قانونی

حقوق مدنی 5

حقوق اداری 1

تحقیق در عملیات

سه شنبه

13/9/97

روانشناسی رشد 1(روانشناسی تحولی 1)

حقوق مدنی 3

کاربرد آزمون های روانی

روانشناسی شخصیت

حقوق تجارت 3

انگیزش و هیجان

مشاوره شغلی و حرفه ای(روانشناسی)

حقوق اداری 2

چهارشنبه

14/9/97

مبانی واصول تعلیم و تربیت

نظریه های مشاوره و روان درمانی

حقوق جزای عمومی 2

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

خانواده در اسلام

حقوق بیمه

زبان تخصصی 1(حسابداری)

آموزش وپرورش پیش دبستان

مدیریت عمومی

تعلیم وتربیت اسلامی

مشاوره تحصیلی وشغلی

آیین دادرسی کیفری 1

زبان تخصصی 2(حسابداری)

     برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97 واحد چادگان

15/9-8

45/10-30/9

15/12-11

15/14-13

شنبه

17/9/97

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

مالیه عمومی(مدیریت و حسابداری)

فناوری اطلاعات در روانشناسی

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

یک شنبه

18/9/97

اصول فقه 2

قواعد فقه 2

آموزه های تربیتی آیات قرآن

دوشنبه

19/9/97

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

متون حقوقی 4

پزشکی قانونی

پروژه و کارورزی  2(پیش دبستان)

سه شنبه

20/9/97

حقوق جزای اختصاصی 1

کاربرد آزمونهای روانی

ادله اثبات دعوی

انگیزش  و هیجان

حقوق فضای مجازی

انگیزش  و هیجان

چهارشنبه

21/9/97

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

روانشناسی تربیتی

حقوق جزای عمومی 2

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

متون روانشناسی 2

خانواده در اسلام

حقوق محیط زیست

تعلیم و تربیت اسلامی

متون تخصصی _علوم تربیتی جدید)

شیوه های تغییر اصلاح و رفتار

حقوق ثبت

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر