كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
فرم ارزشیابی قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت ارزشیابی اساتید از 97/1/27 تا 97/3/3 در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایید.

ارزشیابی---------> استاد ------> ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر